Toelichting Beleidsplan 2023-2027 

De kerkenraad heeft onder andere als taak een Beleidsplan vast te stellen voor het leven en werken van de gemeente. Dat plan geeft een kader aan voor de begrotingen van het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters. De begroting is in feite een financiële vertaling van de plannen.

De kerkenraad heeft in 2017 het Beleidsplan vastgesteld voor de jaren 2018-2022. Tijdens een bezinningsdag op 9 april 2022 heeft de kerkenraad zich onder leiding van een externe deskundige beraden over het toekomstige beleid voor na 2022. De discussie hierover leidde op dat moment nog niet tot een Beleidsplan voor 2023-2027. De discussie hierover leverde vervolgens vertraging op door de ziekte van de beleidsadviseur.

Daarna werden we geconfronteerd met het vertrek van onze predikant Henrieke ten Thije. Dit riep de vraag op om in versneld tempo over te gaan tot vaststelling van een nieuw Beleidsplan. Zo’n plan maakt namelijk onderdeel uit van stukken die gevoegd moeten worden bij de aanvraag aan de Classis om een nieuwe predikant te mogen beroepen. Het moderamen heeft toen in de personen van Joke van Hengel en Gert Verschoor op zich genomen om een nieuw plan ter vaststelling aan de kerkenraad  voor te leggen. De kerkenraad heeft dit plan aanvaard in zijn vergadering van 5 juli 2023.

Dit plan hebben we nu gepubliceerd op deze website.

In hoofdlijnen komt het nieuwe plan overeen met het oude. Het bevat nog steeds de 8 aandachtsvelden Eredienst, Pastoraat, Diaconaat, Jeugd, Beheer, Oecumene, Communicatie en Vorming & Toerusting.

Op advies van onze consulent hebben wij nu elk aandachtsveld vooraf laten gaan aan een inleiding.

Verder zijn de volgende aanpassingen vermeldenswaard:

Eredienst:

Het streven om minimaal 2 keer per jaar een “kinder- of jeugddienst” te organiseren is vervangen door een “gezinsdienst”.

 

Pastoraat:

Dit is aangepast aan de actualiteit, namelijk dat we ons nu gelukkig mogen prijzen met het bestaan van een gebedsgroep “Gebedentijd”, die maandelijks bijeenkomt.  Daarmee vraagt de kerkenraad aandacht voor de kracht van de Heilige Geest en de plaats die het gebed daarbij kan innemen.

Verder is er in de afgelopen jaren een paar keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot ziekenzalving die de PKN biedt. Dit wordt gezien als een verrijking, waar de kerkenraad bijzondere aandacht aan wil schenken.

 

Jeugd:

In overleg met de leiding van de Kliederkerk zal worden gestreefd naar opvoering van de frequentie naar 1 keer per maand.

Ook zal gestreefd worden naar herinvoering van een meldpunt voor kinderopvang tijdens de kerkdienst.

 

Communicatie:

Dit is aangepast aan de succesvolle invoering van online vieringen in de coronatijd.

Technisch is het nu ook mogelijk geworden om die vieringen uit te zenden via de Ontmoeting.

Bovendien biedt het de mogelijkheid om op zondagmorgen in de Ontmoeting aan te sluiten bij een viering in een andere gemeente, wanneer het bij voorbeeld niet is gelukt is om een (gast)predikant te laten voorgaan.

 

Tenslotte:

Omdat onze God en de Heilige Geest graag met mensen werken, en gebed door iedereen gedragen kan worden, doen we een beroep op ieders positieve inzet, gebed en meeleven.

Het Beleidsplan is geen document waaraan tussentijds niet getornd mag worden.  De kerkenraad staat daarom graag open voor suggesties en initiatieven vanuit de gemeente.

Scriba Joke van Hengel is desgevraagd gaarne bereid om het Beleidsplan per e-mail toe te sturen.

Klik hier om het Beleidsplan te lezen.