Diaconie


De kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland omschrijft het diaconaat als volgt: “De kerk is geroepen om in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid mensen die lijden door armoede, onrecht, tenachterstelling en ziekte, bij te staan zowel in de voorbede, met materiële steun als bij het zoeken naar recht.” Ook is het de taak van het diaconaat om de kerkelijke gemeente daadwerkelijk bij het diaconale werk te betrekken. 

 

Leden diaconie

Elly Roeloffzen :voorzitter
Wieger van Dijk : secretaris
Silvester van Baaren: penningmeester
Eduard Trouwborst
Harrie Broeders