Beleidsplan 2023 - 2027

Omzien naar elkaar

 


Kerkenraad Protestantse Gemeente Dongen en Rijen

Dongen, juni 2023

 


Inleiding

 

Voor u ligt het beleidsplan voor de periode 2023-2027, dat bondig aangeeft wat onze visie en missie zijn, wat de achtergrond en plaatsbepaling zijn van onze gemeente en welke prioriteiten we gaan stellen op acht aandachtsvelden.  Op het einde vatten we het voor u samen.

 


Visie en Missie

 

De Protestantse Gemeente Dongen en Rijen (PGDR) is een open en gastvrije geloofsgemeenschap. In het spoor van Jezus delen we de liefde van God met elkaar en met de wereld om ons heen. Wij laten ons daarbij inspireren door de Bijbel, de heilige Geest en door elkaar.

 

Vanuit die Geest proberen we gestalte te geven aan een geloofsgemeenschap

 • die een plaats van ontmoeting is met God en met elkaar;
 • waar mensen omzien naar elkaar;
 • waar iedereen belangrijk is en niemand vergeten wordt;
 • waar de inbreng en de ontwikkeling van onze gaven het kerkenwerk draagt;
 • met eigentijdse vieringen, waarbij ruimte is voor vernieuwing vanuit een verbondenheid met onze cultuur en traditie;
 • waar mensen met en van elkaar willen leren over geloof en leven;
 • waar men open en openhartig communiceert;
 • waar aandacht is voor de nood in de wereld en voor mensen in de knel, dichtbij en ver weg.

 

Wij herkennen ons in de beelden van de gemeente als herberg en als leerhuis.

 

Achtergrond en plaatsbepaling

Onze protestantse gemeente heeft een geschiedenis die terugvoert tot in de zeventiende eeuw. In haar huidige vorm bestaat onze gemeente sinds 1984, toen de plaatselijke partners van Samen-op-Weg hun samenwerking bezegelden met een federatie. In het voorjaar van 2004 ging onze kerk van harte op in de landelijke PKN.

Onze kerkgemeenschap heeft een regionale uitstraling tot buiten de woonkernen van Dongen en Rijen, waar mensen uit diverse kerkgemeenschappen zich thuis voelen.

 

 Beleidsgebieden

 

In dit beleidsplan onderscheiden we de volgende aandachtsvelden:
1. Eredienst
2. Pastoraat
3. Diaconaat
4. Jeugd
5. Beheer
6. Oecumene
7. Communicatie
8. Vorming en toerusting
Van elk van deze gebieden geven we een beknopte beschrijving en formuleren we enkele beleidsvoornemens.

 

 

 1. Eredienst

Onze erediensten vormen het kloppend hart van het gemeenteleven. In onze vieringen richten we ons op God en ontmoeten we elkaar. Er is ruimte voor verschillen in geloofsbeleving en we waarderen de afwisseling tussen vieringen met de eigen predikant en met gastpredikanten. Graag willen we dat onze vieringen gastvrij, actueel, eigentijds en inspirerend zijn.
Kerk in beweging

De werkgroep eredienst heeft als doel om in samenwerking met de predikant de kerkdiensten gevarieerder, aantrekkelijker en laagdrempeliger te maken.

De kerkenraad neemt zich voor om :

a. enthousiasmerende kerkdiensten te organiseren tijdens de Startzondagen, ‘aangeklede’ diensten op kerstavond, kerstmorgen, in de Stille Week, op paasmorgen en pinkstermorgen;
b. ook diensten met een andere vormgeving te organiseren;
c. af en toe andere elementen in de wekelijkse kerkdiensten te integreren, zoals een rollenspel of verhaal in plaats van een preek;
d. minimaal twee keer per jaar een gezinsdienst te organiseren;

 1. ruimte te bieden aan experimentele vieringen, zoals Vespers, de Kliederkerk, oecumenische vieringen of Ionavieringen.
 2. de mogelijkheid te blijven bieden om de diensten online te kunnen volgen.Hierbij is goede in- en externe communicatie essentieel: via website, kerkblad Samenspraak, zondagse liturgie, Facebook, weekblad, spandoeken en posters / flyers bij christelijke feestdagen en het prikbord in De Ontmoeting.

 

 1. Pastoraat

Omzien naar elkaar is een pijler van de gemeente. Dit krijgt in de eerste plaats vorm in de spontane en oprechte aandacht voor elkaar: het onderling pastoraat. De kerkenraad bevordert dit door momenten van ontmoeting te organiseren, zoals het koffiedrinken na de kerkdienst.

 

In de tweede plaats is er het georganiseerde pastoraat, dat plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en dat wordt onderhouden door de predikant, door pastoraal ouderlingen en bezoekmedewerkers.

De predikant bezoekt in principe alle gemeenteleden uit alle leeftijdsgroepen, maar omwille van het voortbestaan van de gemeente zal het pastoraat aan jonge gezinnen en jongeren veel aandacht moeten krijgen in de komende jaren. De pastoraal ouderlingen en bezoekmedewerkers richten zich meer op specifieke doel- en leeftijdsgroepen (zoals ouderen en jonge gezinnen). Er zijn derhalve verschillende vormen van pastoraat binnen de gemeente.

 

De kerkenraad neemt zich voor:

 1. zich in te zetten voor de voortgang van het bezoekwerk aan ouderen en zieken, onder andere door de diverse medewerkers in de wijken daar nauw bij te betrekken, en deze taak in samenwerking met de ledenadministratie goed te faciliteren en aan te sturen;
 2. in samenwerking met de predikant en de begeleiders van het jeugdwerk te experimenteren met vormen van pastoraat die beter aanslaan bij jongere doelgroepen.
 3. aandacht te geven voor de kracht van de Heilige Geest en de plaats, die het gebed daarbij kan innemen. Zij weet zich daarbij gesteund door de gebedsgroep die onder de noemer “Gebedentijd” maandelijks in de Ontmoeting bijeenkomt.

Omdat onze God en de Heilige Geest graag met mensen werken en gebed door iedereen gedragen kan worden, doen we een beroep op ieders positieve inzet en meeleven.

 1. Bijzondere aandacht te schenken aan de mogelijkheid van ziekenzalving.

 

 1. Diaconaat

De kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland omschrijft het diaconaat als volgt: “De kerk is geroepen om in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid mensen die lijden door armoede, onrecht, tenachterstelling en ziekte, bij te staan zowel in de voorbede, met materiële steun als bij het zoeken naar recht.” Ook is het de taak van het diaconaat om de kerkelijke gemeente daadwerkelijk bij het diaconale werk te betrekken. Het werk beslaat de volgende beleidsterreinen:

 1. Gemeentediaconaat
  2. Jeugddiaconaat
  3. Ouderendiaconaat
  4. Inburgeraars, uitgeprocedeerden, gevangenen
  5. Kerk en duurzaamheid

De kerkenraad neemt zich voor om:
a. initiatieven van jongeren in onze kerk te blijven ondersteunen op het gebied van jeugddiaconaat;
b. door middel van voorlichting (via Samenspraak) de verschillende diaconale taken en beslissingen toe te lichten;

 1. input te vragen vanuit de gemeente voor diaconale activiteiten;
 2. het project van de “vakantietas” in stand te houden.

 

 1. Jeugd 

De kerk mag zich tot haar taak rekenen om te investeren in geloofsopvoeding van toekomstige generaties en hen bij onze kerkgemeenschap betrokken te houden. De tijd, dat het traditionele jeugdwerk floreerde ligt achter ons. Jeugd en jonge gezinnen lijken een marginale plaats in onze kerk in te nemen. Voorkomen moet worden, dat deze groepen van ons vervreemd raken. Gelukkig hebben zich nieuwe vormen aangediend, zoals de Kliederkerk en in een eerdere fase ook theatergroep Message. Goede initiatieven die we mogen koesteren. Vraag was wel wat we na de Kliederkerk nog te bieden hebben. Zo ontstond de basiscatechese Club Carrousel. De vraag dringt zich op, of er op dit terrein nog mogelijkheden tot uitbreiding en verbetering zijn.

Geconstateerd moet worden, dat het jeugdwerk in de PGDR bescheiden van omvang is, mede door de beperkte doelgroep.

 

De kerkenraad neemt zich voor om ten behoeve van het jeugdwerk:

 1. de Kliederkerk zo goed als mogelijk te faciliteren;
 2. in overleg met de leiding van de Kliederkerk te streven naar het opvoeren van de frequentie naar een vaste zondag in de maand;
 3. ouders actiever bij het kinder- en jeugdwerk te betrekken, te beginnen met doopouders.
 4. theatergroep Message, die al geruime tijd een oecumenisch karakter heeft en zelfstandig opereert, te blijven faciliteren door onder meer het beschikbaar stellen van oefenruimte in de Ontmoeting;
 5. intensief gebruik te blijven maken van internet in het communiceren met jongeren (website, e-mail, sociale media);
 6. streven naar de mogelijkheid van kinderopvang via een meldpunt.

 

 1. Beheer

Het college beheert de financiële middelen en één gebouw van onze gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Ze schept de materiële en financiële voorwaarden en onderhoudt dit voor het leven en werken van de gemeente.

De kerkenraad neemt zich voor om:
a. een gezond financieel beheer te voeren van de PGDR. Dit omvat het organiseren van de Actie Kerkbalans en de overige bijdragen. Ook het zodanig beheren van de financiële middelen dat in de toekomst de continuïteit van de PGDR gewaarborgd blijft, hoort hierbij;

 1. in samenwerking met Stichting De Oude Kerk adequate facilitaire ondersteuning te bieden bij de te houden vieringen in de kerk;
 2. er zorg voor te dragen dat centrum De Ontmoeting optimaal benut wordt ten behoeve van de PGDR en haar gemeenteleden;
 3. Onderdak bieden aan maatschappelijke activiteiten ten dienste van de plaatselijke bevolking;
 4. het onderhouden en beheren van De Ontmoeting en de begraafplaats;
 5. andere financieringsbronnen te zoeken zoals subsidies, sponsoring, beleggingen en verhuur van De Ontmoeting.

 

 1. Oecumene

De PGDR is van mening dat de oecumene een positieve bijdrage levert aan het kerkelijk welzijn van onze gemeente en aan haar bekendheid in de dorpen.

De kerkenraad neemt zich voor om:

 1. oecumenische samenwerkingsverbanden te blijven onderhouden met andere christelijke kerken binnen de burgerlijke gemeenten Dongen en Rijen. Op dit moment betreffen dit de katholieke parochie van Dongen en Rijen en de evangelische gemeente Hoop in Dongen;
 2. gezamenlijke oecumenische vieringen te organiseren, lezingenavonden, een gezamenlijke bijdrage te leveren aan de Alpha-cursus, vieringen in verpleeghuis Volckaert en de 4 mei herdenking;
 3. samenwerking te bevorderen met de protestantse gemeenten in de omtrek.

Het beleidsonderwerp oecumene is opgedragen aan een door de kerkenraad aangewezen ambtsdrager en deze zal dan ook de contacten op beleidsniveau met de betreffende kerkgemeenschappen onderhouden. De oecumenische vieringen worden vanuit de predikant gecoördineerd. Bij de uitvoering van de diverse oecumenische samenwerkingsvormen worden de betreffende kerkenraadsleden met eventuele ondersteuning van gemeenteleden betrokken.

 

 

 1. Communicatie

Goede communicatie vergroot de betrokkenheid van de gemeenteleden bij de activiteiten en geeft inzicht in wat we belangrijk vinden en wat er wordt georganiseerd binnen de gemeente Dongen-Rijen.
Er worden diverse communicatiemiddelen door individuele personen verzorgd.

De kerkenraad neemt zich voor om:
a. de website www.pkndongen-rijen.nl up to date te houden door het aanleveren van foto’s en artikelen over activiteiten;
b. kerkblad Samenspraak professioneel en aantrekkelijk te houden;

 1. via mededelingen en de zondagse liturgie actueel nieuws aan de gemeenteleden door te geven;
  d. de mogelijkheden te gaan onderzoeken om vanuit de Ontmoeting een kerkdienst te streamen wanneer deze dienst niet in de Oude Kerk kan plaatsvinden (bijv. vanwege hoge stookkosten);
 2. Bij het ontbreken van een voorganger de mogelijkheid te bieden in de Ontmoeting een online viering van een naburige gemeente te volgen.

 

 1. Vorming en Toerusting

Vorming en Toerusting heeft een belangrijke taak in de opbouw van de gemeente.

De kerkenraad neemt zich voor om:

 1. te zorgen voor een inhoudelijk aanbod in de vorm van minimaal twee gespreks- of studiekringen per jaar, waar naast gemeenschappelijke bestudering van een thema of tekst ook de onderlinge ontmoeting centraal staat;
 2. catechese aan jongeren in stand te houden.

Samenvatting

De Protestantse Gemeente Dongen en Rijen (PGDR) is een open en gastvrije geloofsgemeenschap. In het spoor van Jezus delen we de liefde van God met elkaar en met de wereld om ons heen. Wij laten ons daarbij inspireren door de Bijbel, de heilige Geest en door elkaar. Wij herkennen ons in de beelden van de gemeente als herberg en als leerhuis.

Het kerkelijk werk willen we vorm geven via acht aandachtsvelden:

1. Eredienst
2. Pastoraat
3. Diaconaat
4. Jeugd
5. Beheer
6. Oecumene
7. Communicatie
8. Vorming en Toerusting

Het is belangrijk om jaarlijks te toetsen in hoeverre we onze voornemens al in praktijk gebracht hebben. De laatste vergadering voor de zomervakantie is hier steeds de aangewezen vergadering voor. Wat de uitvoering van onze voornemens belemmert, moeten we benoemen en zo mogelijk uit de weg ruimen.

Boven alles bidden wij om Gods zegen over ons werk.